IBM Pensionsfond
 
 
Pensionsfonden har til formål at yde alderspension, herunder opsat pension og tidlig pension samt invalidepension til dens medlemmer og pension til medlemmernes efterlevende ægtefæller og børn efter reglerne i Pensionsfondens Pensionsregulativ dateret den 31.03.1992, i det følgende benævnt 'Pensionsregulativet'.

Pensionsfonden er en selvejende institution undergivet lov. nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med firmapensionskasser, i det følgende benævnt 'tilsynsloven'.

Pensionsbidrag og pensionsydelser er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger jf. lov nr. 677 af 4. oktober 1990 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i Pensionsfonden. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning