Pensionsregulativ for IBM Pensionsfond (Pensionskasse) 
9. december 2014

INDHOLDSFORTEGNELSE

Paragraf   1. Navn og hjemsted
Paragraf   2. Formål
Paragraf   3. Medlemmer
Paragraf   4. Pensionsbestemmende tjenestetid
Paragraf   5. Pensionsbestemmende indtægt
Paragraf   6. Normal pensioneringsalder
Paragraf   7. Egenpension
Paragraf   8. Alderspension
Paragraf   9. Opsat pension
Paragraf 10. Tidlig pension
Paragraf 11. Udsat alderspension
Paragraf 12. Invalidepension
Paragraf 13. Ægtefællepension
Paragraf 14. Børnepension
Paragraf 15. Forhøjet pension
Paragraf 16. Ændring af pensioner
Paragraf 17. Udbetaling af pension
Paragraf 18. Tildeling af pensionsret
Paragraf 19. Fortabelse af pensionsret
Paragraf 20. Udtrædelse af pensionsfonden
Paragraf 21. Overførsel fra anden pensionsordning
Paragraf 22. Pensionsfondens indtægter
Paragraf 23. Ikrafttrædelsesbestemmelser
Paragraf 24. Overgangsbestemmelser


PARAGRAF 1. NAVN OG HJEMSTED.

Stk. 1. Pensionsfondens navn er IBM PENSIONSFOND (PENSIONSKASSE) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2. Pensionsfonden har hjemsted i Brøndby kommune.

PARAGRAF 2. FORMÅL
Pensionsfonden har til formål at yde alderspension, herunder opsat pension og tidlig pension, invalidepension og ægtefællepension til dens medlemmer og pension til medlemmernes efterlevende børn efter reglerne i nærværende Pensions-regulativ.

Stk. 2. Pensionsfonden er en selvejende institution undergivet lov nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med firmapensionskasser, i det følgende benævnt 'tilsynsloven'.

Stk. 3. Pensionsbidrag og pensionsydelser er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger jf. lov nr. 677 af 4. oktober 1990 om beskatning af pensionsordninger m.v.

Stk. 4. Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i Pensionsfonden. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.


PARAGRAF 3. MEDLEMMER

Som medlemmer af Pensionsfonden optages enhver fastansat (ansættelsen ikke tidsafgrænset) medarbejder i IBM Danmark A/S, der

1. den 1. juli 1994 *) har mindst et års uafbrudt ansættelse som fastansat medarbejder i IBM Danmark A/S eller et andet IBM selskab og

2. ikke er fyldt 55 år ved ansættelsen, og

3. ved ansættelsen har præsteret helbredsoplysninger, som af IBM's firmalæge og Pensionsfondens bestyrelse anses som tilfredsstillende.

*) D.v.s. at pensionskassen ikke længere optager nye medlemmer.

Stk. 2. Medlemmer af Pensionsfonden er endvidere personer, der fra Pensionsfonden oppebærer alders-, invalide- eller ægtefællepension, samt personer med hvilende pensionsret.

Stk. 3. Ved personer med hvilende pensionsret forstås medlemmer, som er berettiget til opsat eller udsat pension i henhold til Pensionsregulativets bestemmelser, samt personer, hvis ansættelse i det tilknyttede selskab ophører, og hvis helbred er så forringet i forhold til tidspunktet for medlemmets indtræden i Pensionsfonden, at det kan dokumenteres, at personen alene kan tegne forsikring under skærpede vilkår i et andet selskab.

Stk. 4. Ved indtræden i Pensionsfonden skal medarbejderen tilvejebringe sådanne oplysninger om helbredstilstanden, som forlanges af Pensionsfonden. Såfremt medarbejderen ikke opfylder helbredskravene, eller helbredsoplysningerne ikke bliver givet, kan bestyrelsen nægte vedkommende medarbejder indtræden i Pensionsfonden eller bestemme, at indtræden skal ske på særlige vilkår.

Stk. 5. Pensionsfondens medlemmer er, når som helst det kræves af pensionsfondens bestyrelse, pligtige til at meddele alle sådanne oplysninger vedrørende ægteskabelig stilling, ægtefælles og børns fødselsår og dag, helbredsforhold m.v., som af bestyrelsen skønnes at være påkrævet ved bedømmelse af pensionsfondens stilling. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af sådanne oplysninger og lade udarbejde skemaer til dette brug.

Stk. 6. Medlemmernes rettigheder og pligter er fastsat i nærværende Pensionsregulativ.

Stk. 7. Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionsfondens forpligtelser:


PARAGRAF 4. PENSIONSBESTEMMENDE TJENESTETID

Stk. 1. Ved pensionsbestemmende tjenestetid forstås:

1. Uafbrudt tid som fuldtidsbeskæftiget og/eller deltidsbeskæftiget medarbejder i IBM Danmark, idet dog perioder med deltidsbeskæftigelse reduceres forholdsmæssigt.

2. Den pensionsbestemmende tjenestetid, som fastsættes af Pensionsfondens bestyrelse i hvert enkelt tilfælde, hvor der ikke foreligger uafbrudt ansættelse som fuldtidsbeskæftiget og/eller deltidsbeskæftiget medarbejder (f.eks. i tilfælde af genansættelse eller orlov, eller hvor der foreligger en periode med ansættelse i et andet IBM-selskab eller tilknyttet firma).

Stk. 2. Ved de under stk. 1 nævnte forholdsmæssige beregninger sættes medlemmets i ansættelsesbrevet aftalte ugentlige timeantal i forhold til det normale ugentlige timeantal, for tiden 37 timer.

Stk. 3. Indskud i henhold til paragraf 21 omregnes aktuarmæssigt til pensionsgivende tjenestetid.


PARAGRAF 5. PENSIONSBESTEMMENDE INDTÆGT

Stk. 1. Ved pensionsbestemmende indtægt forstås løn samt for medarbejdere med variabel aflønning desuden 'incentive compensation' samt bonusarter, der indgår i 100 % målsætningsløn for de i paragraf 4 angivne tidsperioder, idet dog løn samt 'incentive compensation' indtjent under deltidsbeskæftigelse indgår med den forholdsmæssigt beregnede løn samt 'incentive compensation', som medarbejderen ville have opnået under fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 2. Den pensionsbestemmende indtægt omfatter derimod ikke specielle ydelser, andre godtgørelser (andre bonusarter - herunder bonus, der ikke indgår i målsætningsløn, f.eks. beløb udbetalt som led i salgskonkurrencer) og awards, etc. samt overtidsbetaling (for deltidsansatte forstås herved betaling for alt arbejde, der ligger ud over den fast aftalte arbejdstid).

Stk. 3. Pensionsgivende indtægt medregnes først i det kalenderår, hvor den er udbetalt. Forskud (herunder 'advance payment') medregnes ikke som pensionsgivende indtægt.


PARAGRAF 6. NORMAL PENSIONERINGSALDER

Ved normal pensioneringsalder forstås udgangen af den måned, i hvilken medarbejderen fylder 65 år.


PARAGRAF 7. EGENPENSION

Stk. 1. Alle pensioner fastsættes på basis af den årlige, beregnede egenpension.

Stk. 2. Denne udgør det største af følgende 2 beløb:

1. 1,35 % af den gennemsnitlige årlige pensionsbestemmende indtægt for de sidste 10 års ansættelse før normal pensioneringsalder, idet indtægten i månederne efter beregningstidspunktet sættes lig med den månedlige pensionsbestemmende indtægt på beregningstidspunktet (se stk. 4), multipliceret med antallet af års pensionsbestemmende tjenestetid indtil normal pensioneringsalder

eller

2. 1,5 % af den gennemsnitlige årlige pensionsbestemmende indtægt for de 3 bedste på hinanden følgende kalenderår af de sidste 10 kalenderårs ansættelse før normal pensioneringsalder, idet indtægten efter beregningstidspunktet sættes lig med den månedlige pensionsbestemmende indtægt på beregningstidspunktet (se stk. 3), multipliceret med antallet af års pensionsbestemmende tjenestetid indtil normal pensioneringsalder

Stk. 3. For fuldtidsbeskæftigede beregnes den pensionsbestemmende indtægt i månederne efter beregningstidspunktet, jf. stk. 2, punkt 1 og 2, på basis af en månedlig, pensionsbestemmende indtægt, der udgør 1/12 af den forventede årlige indtægt på beregningstidspunktet ved 100 % opfyldelse af målsætningen. For deltidsbeskæftigede yderligere omregnet efter reglen i paragraf 4, stk. 2.


PARAGRAF 8. ALDERSPENSION

Stk. 1. Et medlem, der fratræder på grund af alder ved indtræden af normal pensioneringsalder, jf. paragraf 6, er berettiget til alderspension. Dennes størrelse er lig med den beregnede egenpension, jf. paragraf 7.

Stk. 2. Såfremt summen af alderspension og de på pensioneringstidspunktet kendte firmabetalte andele (for tiden 2/3 af ATP) af offentlige pensioner overstiger 75 % af et medlems løn på pensioneringstidspunktet, nedsættes alderspensionen, således at den nævnte sum bliver lig med af 75 % af lønnen på pensioneringstidspunktet.

Stk. 3. For medlemmer, som går ned i tid eller løn før pensionering erstattes den i stk. 2 nævnte løn med gennemsnittet af den pensionsgivende indtægt, jf. paragraf 7, stk. 2.


PARAGRAF 9. OPSAT PENSION

Stk. 1. Et medlem med mindst 15 års uafbrudt ansættelsestid eller pensionsbestemmende tjenestetid kan efter eget ønske fratræde indtil 10 år før normal pensioneringsalder og er da berettiget til opsat pension.

Stk. 2. Såfremt medlemmet vælger opsat pension, modtager medlemmet en alderspension, der bliver virksom ved normal pensioneringsalders indtræden. Den opsatte pension er lig med den beregnede egenpension, jf. paragraf 7, idet pensionsbestemmende tjenestetid dog kun regnes indtil fratrædelsestidspunktet, og 'normal pensioneringsalder' erstattes af fratrædelsestidspunktet.

Stk. 3. Såfremt medlemmet har valgt opsat pension, kan denne efter medlemmets begæring senere ændres til tidlig pension beregnet efter reglerne i paragraf 10, stk. 2.

Stk. 4. Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning ikke forringes. Ellers beregnes opsat pension alene på basis af pensionshensættelsen for medlemmet.


PARAGRAF 10. TIDLIG PENSION

Stk. 1. Et medlem, der er berettiget til opsat pension, kan efter eget ønske i stedet for vælge tidlig pension.

Stk. 2. Såfremt medlemmet vælger tidlig pension, vil dennes størrelse være lig med den i henhold til paragraf 9 beregnede opsatte pension, dog reduceret med 3 % for hvert år (1/4 % for hver måned), tidlig pensionering sker tidligere end udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 60 år.

Stk. 3. Der kan kun ydes pension efter denne paragrafs bestemmelser, såfremt der af IBM Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionskassens status efter aktuarens beregning ikke forringes. Ellers beregnes tidlig pension alene på basis af pensionshensættelsen for medlemmet.

Stk. 4. I henhold til Lov om Beskatning af Pensionsordninger m.v. af den 9. juni 1971 med senere ændringer kan endvidere tidlig pension (førtidspension) beregnet efter denne paragrafs bestemmelser for medlemmer, der er indtrådt den 1. januar 1972 eller senere, først komme til udbetaling, efter at medlemmet er fyldt 60 år.

PARAGRAF 11. UDSAT ALDERSPENSION

Stk. 1. En alderspension kan udskydes fra udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 65 år, dog længst til udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 70 år. Under udskydelsen forøges pensionsbeløbet måned for måned. Forøgelsen beregnes aktuarmæssigt på det for IBM Pensionsfond anmeldte beregningsgrundlag. Udskydelse må begæres skriftligt, inden retten til alderspension indtræder.


PARAGRAF 12. INVALIDEPENSION

Stk. 1. Et medlem, der fratræder på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, som varigt har nedsat erhvervsevnen til 1/2 eller derunder, er uanset alder berettiget til invalidepension, så længe den nedsatte erhvervsevne består.

Stk. 2. Invalidepensionens størrelse er lig med den beregnede egenpension, jf. paragraf 7.

Stk. 3. Retten til invalidepension indtræder med virkning fra det tidspunkt, indtil hvilket der er udbetalt løn fra IBM Danmark A/S.
Stk. 4. Et medlem, der er fratrådt med opsat pension, jf. paragraf 9, er i tilfælde af invaliditet, jf. stk. 1, berettiget til en invalidepension af samme størrelse som den opsatte pension, indtil denne bliver virksom. Retten til invalidepension indtræder på tidspunktet for nedsættelsen af erhvervsevnen, dog tidligst ansøgningstidspunktet-

Stk. 5. Spørgsmål om retten til invalidepension afgøres af Pensionsfondens bestyrelse efter indstilling fra en af bestyrelsen godkendt læge.


PARAGRAF 13. ÆGTEFÆLLEPENSION

Stk. 1. I tilfælde af at et gift medlem, herunder et medlem, der modtager alders- eller invalidepension i henhold til paragrafferne 8-12 eller et medlem, der er fratrådt med opsat pension, afgår ved døden, er den efterlevende ægtefælle berettiget til ægtefællepension, såfremt ægteskabet havde bestået i mindst 3 måneder og var indgået før normal- eller tidlig pensioneringsalder. Iflg. lov nr. 372 af 7. juni 1989 om registreret partnerskab gælder bestemmelser om ægteskab og ægtefæller tilsvarende for registreret partnerskab og registrerede partnere.

Den efterlevende ægtefælle er ikke berettiget til ægtefællepension, såfremt ægteskabet var indgået efter medlemmets eventuelle pensionering på grund af invaliditet, jf. paragraf 12. Retten til ægtefællepension bortfalder ved skilsmisse, med mindre den udtrykkelig er sikret i henhold til lov nr. 102 af 14. marts 1941, som er ændret ved lov nr. 268 af 14. juni 1951 og lov nr. 261 af 4. juni 1969. Denne lovs regler anvendes analogt på mænd, der er skilt fra et kvindeligt medlem.

Stk. 2. Ægtefællepensionen efter et tjenestegørende medlem udgør 60 % af den beregnede egenpension, jf. paragraf 7.

Ægtefællepensionen efter et medlem, der oppebar pension eller var fratrådt med opsat pension, udgør 60 % af det afdøde medlems pension. Hvis det afdøde medlem oppebar tidlig pension, beregnes ægtefællepensionen i forhold til den ikke - reducerede egenpension. Hvis det afdøde medlem oppebar en i henhold til paragraf 15, stk. 1, forhøjet pension, beregnes ægtefællepensionen i forhold til den ikke-forhøjede egenpension. Hvis det afdøde medlem oppebar en i henhold til paragraf 11 udsat pension, beregnes ægtefællepensionen i forhold til den ikke-udsatte egenpension.

Stk. 3. Har det afdøde medlem efterladt sig børn, der ved ægtefællepensionens bortfald oppebærer børnepension, forøges de i paragraf 14, stk. 4 og 5 nævnte pensionsstørrelser til det dobbelte.


PARAGRAF 14. BØRNEPENSION

Stk. 1. I tilfælde af at et medlem, herunder et medlem, der modtager alders-eller invalidepension i henhold til paragrafferne 8-12, eller et medlem, der er fratrådt med opsat pension, afgår ved døden, er efterladte børn, over for hvilke den afdøde havde forsørgerpligt, berettiget til børnepension.

Stk. 2. Børnepension udbetales til barnets værge.

Stk. 3. Børnepension bortfalder, når barnet er fyldt 18 år, eller hvis barnet er under ulønnet uddannelse eller er invalideret, når det er fyldt 21 år.

Stk. 4. Såfremt der er 1-3 pensionsberettigede børn, udgør pensionen til hvert barn 12 % af den beregnede egenpension, jf. paragraf 7, eller, hvis det afdøde medlem var fratrådt med pensionsret, 12 % af den aktuelle eller den opsatte pension. Også selv om medlemmet havde valgt tidlig pension, beregnes børnepensionen i forhold til den ikke-reducerede egenpension. Hvis det afdøde medlem oppebar en i henhold til paragraf 11 udsat pension, beregnes børnepensionen i forhold til den ikke-udsatte alderspension.

Stk. 5. Såfremt der er 4 pensionsberettigede børn, ændres den i stk. 4 nævnte sats til 11 %, og såfremt der er 5 eller flere, ændres den til 10 %.

Stk. 6. Såfremt et pensionsberettiget barn ved medlemmets død eller senere bliver forældreløs, forhøjes de i stk. 4 og 5 nævnte pensionsstørrelser til det dobbelte, medmindre beløbene forinden måtte være forøget i medfør af reglerne i paragraf 13, stk. 3.


PARAGRAF 15. FORHØJET PENSION

Såfremt et medlem i henhold til gældende lovgivning har ret til en offentlig pension (for tiden ATP og folkepension), der bliver virksom senere end pensionen fra Pensionsfonden, har vedkommende ret til efter eget ønske, at få udbetalt en pension, som er højere end den efter paragrafferne 8-13 beregnede, indtil den offentlige pensions indtræden, og som derefter nedsættes med den på pensioneringstidspunktet gældende størrelse af den offentlige pension. Ønske om en sådan regulering skal i tilfælde af egen pensionering (herunder tidlig pensionering) fremsættes forud for pensioneringstidspunktet og i tilfælde af pensionering af efterlevende ægtefælle senest en måned efter ægtefællens død. De regulerede pensionsbeløb fastsættes ved aktuarmæssig beregning og kan ikke senere ændres.


PARAGRAF 16. ÆNDRING AF PENSIONER

Stk. 1. Såfremt IBM Danmark A/S beslutter at forøge de virksomme pensioner med pensionstillæg, kan Pensionsfondens bestyrelse godkende dette under forudsætning af, at de fornødne midler til således forøgede pensionsforpligtelser indbetales af IBM Danmark A/S.

Stk. 2. Hvis på noget tidspunkt Pensionsfondens midler er utilstrækkelige til opfyldelse af dets forpligtelser, og der ikke rådes bod herpå, vil Pensionsfondens bestyrelse med Finanstilsynets godkendelse, så længe dette forhold foreligger, kunne nedsætte pensionsydelserne forholdsmæssigt. Dette kan, i henhold til lov om tilsyn med firmapensionskasser, kun ske, hvis Pensionsfonden er taget under administration efter lovens paragraf 59, jf. kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed.

Stk. 3. Såfremt det ved lovgivning pålægges selskabet at bidrage særskilt til en af staten påbudt pensionsordning, omfattende alle eller enkelte af kassens medlemmer, formindskes pensionsydelserne fra kassen, med undtagelse af invalidepension efter paragraf 12, til de pågældende medlemmer eller deres efterladte med de andele af de tilsvarende pensionsydelser fra den nævnte pensionsordning, som svarer forholdsmæssigt til de af selskabet for det pågældende medlem til pensionsordningen indbetalte bidrag.


PARAGRAF 17. UDBETALING AF PENSION

Stk. 1. Pensionen udbetales månedsvis forud.

Stk. 2. Retten til udbetaling indtræder, med undtagelse af det i paragraf 12, stk. 3 nævnte tilfælde, med virkning fra den 1. i måneden efter forsikringsbegivenheden (medlemmets død eller invalidering).


PARAGRAF 18. TILDELING AF PENSIONSRET

Stk. 1. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan Pensionsfondens bestyrelse træffe beslutning om at optage som medlem af Pensionsfonden en person, der ikke opfylder helbredsbetingelserne for medlemskab i henhold til paragraf 3.

Stk. 2. Pensionsfondens bestyrelse kan kun træffe beslutning i henhold til denne paragraf under forudsætning af, at de fornødne midler til dækning af de således forøgede pensionsforpligtelser overføres til den forsikringstekniske del af Pensionsfonden.


PARAGRAF 19. FORTABELSE AF PENSIONSRET

Pensionsretten fortabes:

1. Hvis et pensionsnydende medlem over for Pensionsfonden gør sig skyldig i handlinger, der medfører straf i form af fængsel.

2. Når forfaldne beløb for et tidsrum af mindst 3 år henstår uhævet, og lovlig forhindring ikke senere bevises.

Ved pensionens fortabelse tilkommer der den pågældende en udtrædelsesgodtgørelse, der fastsættes i analogi med bestemmelserne i paragraf 20, efter nærmere til finanstilsynet anmeldte regler. Med denne udtrædelsesgodtgørelse forholdes der efter reglerne i paragraf 20.

PARAGRAF 20. UDTRÆDELSE AF PENSIONSFONDEN

Stk. 1. Et medlem, som fratræder sin stilling i IBM Danmark A/S, udtræder samtidig af pensionsfonden, medmindre fratrædelsen sker i forbindelse med alderspensionering, tidlig pensionering eller medlemmet har ret til opsat eller udsat pension.

Stk. 2. Pensionerede medlemmer og medlemmer med ret til pension i henhold til paragrafferne 8-12 kan ikke udtræde af pensionsfonden.

Stk. 3. Ved Udtrædelsen af pensionsfonden tilkommer der medlemmet en udtrædelsesgodtgørelse svarende til pensionshensættelsen.

Stk. 4. Såfremt det fratrædende medlem har mindst 15 års uafbrudt ansættelsestid eller pensionsbestemmende tjenestetid, vil udtrædelsesgodtgørelsen være kapitalværdien af de indtil fratrædelsestidspunktet erhvervede pensionsrettigheder, beregnet i henhold til reglerne for opsat pension. Der kan kun ydes udtrædelsesgodtgørelse efter dette stykkes bestemmelser, såfremt der af IBM Danmark A/S indbetales et sådant beløb, at Pensionsfondens status efter aktuarens beregning ikke forringes. Udtrædelsesgodtgørelsen skal dog mindst andrage pensionshensættelsen, jf. stk. 3.

Stk. 5. For så vidt der for et udtrådt medlem er tegnet pensionsforsikring, ydes der dog kun udtrædelsesgodtgørelse efter foranstående regler for den del af pensionskravet, der ikke er forsikret, mens godtgørelsen for den forsikrede del ydes ved den for den pågældende tegnede pensionsforsikringspolice.

Stk. 6. Hvis medlemmet overgår til en anden ansættelse, hvortil der er knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser oprettet i et livsforsikringsselskab eller en pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om tilsyn med firmapensionskasser, eller medlemmet ansættes som tjenestemand eller i en stilling hvortil, der er knyttet en tilsvarende pensionsordning, har medlemmet ret til at få overført udtrædelsesgodtgørelsen til den nye pensionsordning ved optagelsen.

Stk. 7. Hvis kapitalværdien af de ydelser, der ville være forfaldet ved medlemmets død er mindre end pensionshensættelsen og udtrædelsesgodtgørelsen ikke overføres til en anden pensionsordning efter stk. 6, skal udtrædelsesgodtgørelsen anvendes som indskud i en forsikringsmæssig pensionsordning. Dennes ydelsessammensætning må ikke adskille sig væsentligt fra pensionsfondens. Pensionsordningen må kun genkøbes med pensionsfondens samtykke.

Stk. 8. Uanset stk. 7 kan udtrædelsesgodtgørelsen udbetales til medlemmet kontant (minus den til enhver tid gældende afgift), hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt:

1. Det hvilende pensionstilsagn ikke overstiger kr. 6.100 årligt.

2. Medlemmet emigrerer.

3. Der er forløbet et år siden medlemmet fratrådte sin stilling og medlemmet ikke er ansat i en stilling, hvortil der er knyttet en pensionsordning som nævnt i stk. 6, og udtrædelsesgodtgørelsen ikke overstiger gennemsnit af løn m.v. for de sidste 3 år af ansættelsen.

Stk. 9. Den i stk. 8 nr. 1, nævnte grænse på kr. 6.100 årligt gælder i 1991. I de følgende år reguleres den efter nettoprisindekset i paragraf 20 jf. lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven).


PARAGRAF 21. OVERFØRSEL FRA ANDEN PENSIONSORDNING

Stk. 1. Hvis en person, der ansættes i IBM Danmark A/S eller et andet IBM selskab, optages i pensionsfonden ved overgang fra anden ansættelse, og der til den tidligere ansættelse var knyttet en obligatorisk pensionsordning med løbende ydelser, oprettet i et livsforsikringsselskab eller pensionskasse, der er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed eller lov om firmapensionskassevirksomhed, skal pensionsfonden, såfremt den ansatte senest ved optagelsen i pensionsfonden begærer det, overtage værdien af pensionsordningen som indskud.

Stk 2. Uanset stk. 1 skal pensionsfonden maksimalt modtage et indskud, der bringer pensionstilsagnet op på det største tilsagn, som pensionsfonden i øvrigt afgiver, jf. paragraf 8, stk. 2.


PARAGRAF 22. PENSIONSFONDENS INDTÆGTER

Stk. 1. Fondens indtægter består af:

1. IBM Danmark A/S's bidrag som udgøres af summen af de for hvert medlem beregnede nødvendige bidrag. IBM Danmark A/S er dog aldrig forpligtet til at yde et højere samlet bidrag end summen af de nødvendige bidrag, beregnet på det for pensionsfonden anmeldte grundlag.

2. Særlige indskud eller bidrag fra IBM Danmark A/S i henhold til paragrafferne 9, 10, 16 og 20.

3. Renter og andet udbytte af Pensionsfondens aktiver.

4. Tilfældige indtægter, herunder gaver til Pensionsfonden.

Stk. 2. Hvis den forsikringstekniske opgørelse viser overskud, kan IBM Danmark A/S vælge at nedsætte sit bidrag eller at suspendere det helt eller delvis for et år ad gangen. .

Stk. 3. IBM Danmark A/S har over for Pensionsfonden påtaget sig at yde løbende bidrag, månedsvis forud, til Pensionsfonden, beregnet for hvert enkelt medlem for tiden indtil normal pensioneringsalder på det i stk. 2 nævnte beregningsgrundlag. Bidraget for det enkelte år beregnes på basis af den pensionsbestemmende indtægt den 1. januar.


PARAGRAF 23. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER

Stk. 1. Ændringerne i Pensionsregulativet har virkning fra den 1. juli 2003. Udvidelsenpr. 1. januar 2003 af retten til invalidepension omfatter ikke medlemmer, som på dette ikrafttrædelsestidspunkt allerede har nedsat erhvervsevnen til ½ eller derunder.

Stk. 2. Størrelsen af tidligere ikrafttrådte pensioner påvirkes ikke af ændringerne.


PARAGRAF 24. OVERGANGSBESTEMMELSER

Stk. 1. Nærværende pensionsregulativ har virkning fra den 1. juli 2003.

Stk. 2. IBM Pensionsfond er oprettet den 1. januar 1971. 'IBM Pensionsregulativ', oprettet i henhold til kontrakt mellem IBM A/S og Statsanstalten for Livsforsikring af 24. oktober 1962, blev ophævet samme dag.

Stk. 3. En pensionsforsikring, der var gældende pr. 31. december 1970, opretholdes af Pensionsfonden, der er ejer af forsikringen, jf. paragraf 20, stk. 5.

Stk. 4. Under samme betingelser som angivet i paragrafferne 9-10 kan en kvindelig medarbejder, der ved udgangen af januar 1979 var fastansat som fuldtidsbeskæftiget medarbejder og er optaget som medlem før udgangen af januar 1980, efter eget ønske fratræde indtil 15 år før normal pensioneringsalder.

Stk. 5. For de i stk. 4 nævnte medlemmer skal pensionshensættelsen beregnes under hensyntagen til, at der er ret til at oppebære alderspension fra og med udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 60 år med pensionsbestemmende tjenestetid beregnet indtil dette tidspunkt, samt ret til invalide-, ægtefælle- og børnepension bestemt efter vedtægternes almindelige regler, jf. paragrafferne 12-14. Bidraget, jf. paragraf 22, stk. 1, ophører med udgangen af den måned, hvor medlemmet fylder 60 år.

Stk. 6. For alle medlemmer optaget før den 1. januar 2003 omregnes bidraget jf. paragraf 22, stk. 1, pr. denne dag, således at pensionshensættelsen forbliver uændret ved ændringen af pensionsregulativet.

Stk. 7. Ved ændringen af paragraf 7, stk.2.2, må pensionstilsagn for medlemmer, som tidligere har fået beregnet egenpension ved anvendelse af 3 års gennemsnittet for årene 1988-1990, 1991-1993 eller 1994-1996 ikke herved forringes.

Stk. 8. I salgsplanen gældende fra 1. januar 1992 er begrebet provision erstattet med 'bonus compensation' og 'overachievement bonus'. For 1992 er 'bonus compensation' og 'overachievement bonus', som indgår i 100 % målsætningsløn pensionsgivende. Ved beregning af pensionsbestemmende indtægt for perioder før 1992, som beskrevet i paragraf 5 og 7, forstås pensionsbestemmende indtægt for provisionslønnede medarbejdere derfor som summen af gage og provision. Evt. bonus indtjent før 1992 er ikke pensionsgivende.

Stk. 9. I salgsplanen gældende fra 1. januar 1993 er 'bonus compensation' og 'overachievement bonus' ændret til 'incentive compensation' og 'other compensation'. Fra 1. januar 1993 er 'incentive compensation' og 'other compensation' herunder bonusarter, som indgår i 100 % målsætningsløn pensionsgivende. Business Incentive, SE-Business Incentive og Pay Incentive er pensionsgivende.

Lyngby, den 15. juni 2004.

Lars Mikkelgaard-Jensen (formand)

Søren Iversen, Janne Østerdal, Kai Adelhorst, Niels Thune-Højberg

Pensionsregulativ (af 31/3-1992) og økonomisk og teknisk grundlag blev den 5. april 1993 godkendt af Finanstilsynet, samtidig fik IBM Pensionsfond koncession til at drive pensionskassevirksomhed.

sign. Frank Rasmussen / Vibeke Olesen

Ændret regulativ af 20/6 1994 blev den 9. august 1994 af aktuaren indsendt til Finanstilsynets orientering.
sign. Ebbe Vagn Christensen / Steen Ragn Andersen.

Ændret regulativ af 21/6 1996 blev den 26. august 1996 af aktuaren indsendt til Finanstilsynets orientering.
sign. Ebbe Vagn Christensen / Steen Ragn Andersen.

Ændret regulativ af 16/4 1997 blev den 11. august 1997 af aktuaren indsendt til Finanstilsynets orientering.
sign. Ebbe Vagn Christensen / Steen Ragn Andersen.

Ændret regulativ af 12/6 1998 blev den 25. august 1998 af aktuaren indsendt til Finanstilsynets orientering.
sign. Steen Ragn Andersen.

Ændret regulativ af 26/3 2001 blev den 27. marts 2001 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Erik Dahl (forretningsfører)

Ændret regulativ af 25/6 2002 blev den 20. december 2002 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Erik Dahl (forretningsfører)

Ændret regulativ af 22/5 2003 blev den 18. juni 2003 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Erik Dahl (forretningsfører)

Ændret regulativ af 15/6 2004 blev den 12. juli 2004 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Britt Enggaard (forretningsfører)

Ændret regulativ af 10/6 2005 blev den 15. juli 2005 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Britt Enggaard (forretningsfører)

Ændret regulativ af 27/4 2010 blev den 20. maj 2010 indsendt til Finanstilsynets orientering.
Britt Enggaard (forretningsfører)

Ændret regulativ af 9/12 2014 vil på begæring blive fremsendt til Finanstilsynet.
Britt Enggaard (forretningsfører)
 
Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side