Vedtægter for IBM pensionsfond (pensionskasse)

Reviewed on December 9. 2014Paragraf 1. Navn og hjemsted

Stk. 1 - Pensionsfondens navn er IBM Pensionsfond (pensionskasse) i det følgende benævnt 'Pensionsfonden'.

Stk. 2 - Pensionsfonden har hjemsted i Brøndby kommune.
 

Paragraf 2. Formål

Stk. 1 - Pensionsfonden har til formål at yde alderspension, herunder opsat pension og tidlig pension samt invalidepension til dens medlemmer og pension til medlemmernes efterlevende ægtefæller og børn efter reglerne i Pensionsfondens Pensionsregulativ dateret den 31.03.1992, i det følgende benævnt 'Pensionsregulativet'.

Stk. 2 - Pensionsfonden er en selvejende institution undergivet lov. nr. 326 af 24. maj 1989 om tilsyn med firmapensionskasser, i det følgende benævnt 'tilsynsloven'.

Stk. 3 - Pensionsbidrag og pensionsydelser er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger jf. lov nr. 677 af 4. oktober 1990 om beskatningen af pensionsordninger m.v.

Stk. 4 - Medlemmer og personer, der er berettiget til pension, kan ikke til eje eller pant overdrage eller på anden måde råde over rettigheder, som de har krav på i Pensionsfonden. Sådanne rettigheder kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.
 

Paragraf 3. Tilknyttet selskab og dets forpligtelser

Stk. 1 - Pensionsfonden er tilknyttet IBM Danmark A/S i det følgende benævnt 'IBM'.

Stk. 2 - IBM forpligter sig til at indbetale sådanne ordinære og ekstraordinære bidrag, som de til enhver tid måtte være fastsat i Pensionsregulativet, eller som de til enhver tid måtte være aftalt med Finanstilsynet, jf. vedtægternes paragraf 24. I øvrigt hæfter IBM ikke for Pensionsfondens forpligtelser.
 

Paragraf 4. Medlemmer

Stk. 1 - Som medlemmer af Pensionsfonden optages enhver fastansat (ansættelsen ikke tidsafgrænset) medarbejder i IBM Danmark A/S, der

den 1. juli 1994 *) har mindst et års uafbrudt ansættelse som fastansat medarbejder i IBM Danmark A/S eller et andet IBM-selskab og

ikke er fyldt 55 år ved ansættelsen, og

ved ansættelsen har præsteret helbredsoplysninger, som af IBM's firmalæge og Pensionsfondens bestyrelse anses for tilfredsstillende.


*) D.v.s. at pensionskassen ikke længere optager nye medlemmer.

Stk. 2 - Medlem af Pensionsfonden er endvidere personer, der fra Pensionsfonden oppebærer alders-, invalide- eller ægtefællepension, samt personer med hvilende pensionsret.

Stk. 3 - Ved personer med hvilende pensionsret forstås medlemmer, som er berettiget til opsat eller udsat pension i henhold til Pensionsregulativets bestemmelser, samt personer, hvis ansættelse i det tilknyttede selskab ophører, og hvis helbred er så forringet i forhold til tidspunktet for medlemmets indtræden i Pensionsfonden, at det kan dokumenteres, at personen alene kan tegne forsikring under skærpede vilkår i et andet selskab.

Stk. 4 - Ved indtræden i Pensionsfonden skal medarbejderen tilvejebringe sådanne oplysninger om helbredstilstanden, som forlanges af Pensionsfonden. Såfremt medarbejderen ikke opfylder helbredskravene, eller helbredsoplysningerne ikke bliver givet, kan bestyrelsen nægte vedkommende medarbejder indtræden i Pensionsfonden eller bestemme, at indtræden skal ske på særlige vilkår.

Stk. 5 - Pensionsfondens medlemmer er, når som helst det kræves af Pensionsfondens bestyrelse, pligtig til at meddele alle sådanne oplysninger vedrørende ægteskabelig stilling, ægtefælles og børns fødselsår og -dag, helbredsforhold m.v., som af bestyrelsen skønnes at være påkrævet ved bedømmelse af Pensionsfondens stilling. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om afgivelse af sådanne oplysninger og lade udarbejde skemaer til dette brug.

Stk. 6 - Medlemmernes rettigheder og pligter er fastsat i Pensionsregulativet.

Stk. 7 - Medlemmerne hæfter ikke personligt for Pensionsfondens forpligtelser.
 

Paragraf 5. Ordinært medlemsmøde

Stk. 1 - Ordinært medlemsmøde afholdes en gang årligt inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår. På det ordinære medlemsmøde aflægger bestyrelsen beretning om Pensionsfondens drift i det forløbne år og forelægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab til godkendelse.

Stk. 2 - Medlemsmødet afholdes i Brøndby kommune.
 

Paragraf 6. Ekstraordinært medlemsmøde

Stk. 1 - Ekstraordinært medlemsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinært medlemsmøde skal indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af 1/10 af samtlige medlemmer, af Pensionsfondens aktuar, af Pensionsfondens revisor eller af Finanstilsynet.
 

Paragraf 7. Indkaldelse til medlemsmøde

Stk. 1 - Medlemsmøde indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.
 

Paragraf 8. Dagsordenens indhold

Stk. 1 - Dagsorden for det ordinære medlemsmøde skal omfatte følgende punkter:

Bestyrelsens beretning.

Forelæggelse af årsregnskab, revisionsberetning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance.

Anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt årsregnskab.

Valg af medlem(mer) til bestyrelsen samt suppleant(er).

Valg af en statsautoriseret revisor.

Stillingtagen til andre spørgsmål, der efter vedtægterne eller på bestyrelsens, revisors, aktuarens, Finanstilsynets eller et medlems begæring er sat på dagsordenen.
 
 
Paragraf 9. Emner til dagsordenen

Stk. 1 - Emner som i medfør af paragraf 8, stk. 1 nr. 6 ønskes sat på dagsordenen af et medlem, skal skriftligt fremsendes til bestyrelsen inden udgangen af det kalenderår, der går forud for det ordinære medlemsmødes afholdelse.
 

Paragraf 10. Dagsordenens fremlæggelse

Stk. 1 - Senest otte dage før medlemsmødet skal dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for det ordinære medlemsmødes vedkommende tillige årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning udsendes til Pensionsfondens medlemmer.
 

Paragraf 11. Dirigent

Stk. 1 - Medlemsmødet vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Stk. 2 - Over det på medlemsmødet passerede indføres en kort beretning i en dertil autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 3 - En kopi af medlemsmødereferatet bekendtgøres for medlemmerne senest 14 dage efter medlemsmødets afholdelse.
 

Paragraf 12. Afstemning

Stk. 1 - Ethvert medlem har ret til at møde til medlemsmøder og til at tage ordet der. Stemmeret på medlemsmøder har medlemmer af Pensionsfonden. Ved afstemning har hvert stemmeberettiget medlem en stemme.

Stk. 2 - På medlemsmødet afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de tilstedeværende og ved fuldmagt repræsenterede stemmer, jf. dog paragrafferne 22 og 25, stk. 4 nr. 2.

Stk. 3 - Står stemmerne lige, skal valg afgøres ved lodtrækning.

Stk. 4 - Fuldmagt kan kun gives til personer, der er medlemmer af Pensionsfonden, og skal afgives senest ugedagen inden medlemsmødets afholdelse til bestyrelsen på en af denne foreskreven formular.
 

Paragraf 13. Ledelsens sammensætning

Stk. 1 - Pensionsfonden ledes af en bestyrelse, der består af en formand og fire andre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt Pensionsfondens medlemmer, mens formanden og de to øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges af IBM.

Stk. 2 - For hver af bestyrelsens medlemmer skal der være en suppleant. Får et bestyrelsesmedlem forfald, træder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted.

Stk. 3 - Suppleanten for formanden og de to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af IBM, udpeges af IBM. Øvrige suppleanter vælges af og blandt medlemmerne på medlemsmødet.

Stk. 4 - Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter udpeges og vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5 - Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 6 - Pensionsfondens bestyrelse kan ansætte en forretningsfører. Har Pensionsfonden ingen forretningsfører, udfører bestyrelsen de hverv, der ved tilsynsloven er henlagt til forretningsføreren.

Stk. 7 - Forretningsføreren kan ikke være medlem af Pensionsfondens bestyrelse.

Stk. 8 - Bestyrelsesmedlemmer og en eventuel forretningsfører skal være myndige og uberygtede personer, der har rådighed over deres bo.

Stk. 9 - Bestyrelsesmedlemmer og en eventuel forretningsfører skal have bopæl her i landet.

Stk. 10 - Bestemmelser om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for disse.

Stk. 11 - Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt en eventuel forretningsfører er pålagt tavshedspligt om personoplysninger, de i medfør af bestyrelsesarbejdet og arbejdet som forretningsfører får kendskab til.

Stk. 12 - Hvervet som bestyrelsesmedlem og suppleant er ulønnet.

Stk. 13 - De i paragraf 4, stk. 3 nævnte medlemmer med hvilende pensionsret er ikke valgbare til Pensionsfondens bestyrelse.
 

Paragraf 14. Bestyrelsens hverv

Stk. 1 - Bestyrelsen og en eventuel forretningsfører forestår ledelsen af Pensionsfonden og skal sørge for en forsvarlig organisation og administration af Pensionsfonden.

Stk. 2 - Bestyrelsen kan ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

Stk. 3 - Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter Pensionsfondens forhold tilfredsstillende måde.
 

Paragraf 15. Forretningsførerens hverv

Stk. 1 - Forretningsføreren er ansat af IBM Danmark A/S og stillet til rådighed for Pensionsfonden. Forretningsføreren varetager den daglige ledelse og skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Dispositioner, der efter Pensionsfondens forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning, kan kun foretages af forretningsføreren efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen. Såfremt bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Pensionsfonden, kan forretningsføreren foretage sådanne dispositioner. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition.

Stk. 2 - Forretningsføreren skal sørge for, at Pensionsfondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.
 

Paragraf 16. Bestyrelsesmøder

Stk. 1 - Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Et medlem af bestyrelsen, forretningsføreren, revisor eller aktuaren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Forretningsføreren, revisor og aktuaren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i en enkelt sag træffer anden bestemmelse.

Stk. 2 - Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 3 - Til beslutninger på bestyrelsesmøder kræves simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, således at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed er afgørende.

Stk. 4 - Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, hvori indføres alle beslutninger og et kort referat af drøftelserne. Indførsler i protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 

Paragraf 17. Tegningsret

Stk. 1 - Pensionsfonden forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening, således at formanden eller et af de af IBM's ledelse udpegede bestyrelsesmedlemmer tegner sammen med et af de valgte bestyrelsesmedlemmer.
 

Paragraf 18. Aktuar

Stk. 1 - Pensionsfonden skal have en af bestyrelsen udpeget og af Finanstilsynet godkendt aktuar.

Stk. 2 - Aktuaren skal påse, at Pensionsfonden overholder sit beregningsgrundlag, herunder reglerne om medlemmernes rettigheder ved udtrædelse af Pensionsfonden. Aktuaren har ret til af bestyrelsen og forretningsføreren at forlange alle oplysninger, som er nødvendige for udøvelsen af hvervet. Finanstilsynet og Pensionsfondens bestyrelse kan kræve de oplysninger af aktuaren, som er nødvendige til bedømmelse af Pensionsfondens økonomiske stilling. Aktuaren skal omgående indberette til Finanstilsynet om enhver tilsidesættelse af Pensionsfondens beregningsgrundlag.
 

Paragraf 19. Pensionsfondens regnskab

Stk. 1 - Pensionsfondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2 - For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen og forretningsføreren i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser herom et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed.

Stk. 3 - Årsregnskab og årsberetning underskrives af forretningsføreren og bestyrelsen.

Stk. 4 - Årsregnskabet skal opstilles på overskuelig måde i overensstemmelse med tilsynsloven og forskrifter i henhold til tilsynsloven.

Stk. 5 - Årsregnskabet skal give et retvisende billede af Pensionsfondens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.

Stk. 6 - Pensionsfondens årsregnskab revideres og underskrives af Pensionsfondens revisor(er), der tillige udarbejder revisionsprotokollat.
 
 
Paragraf 20. Anbringelse af Pensionsfondens midler

Stk. 1 - Midler svarende til min. 30% af pensionshensættelserne skal være anbragt på følgende måde:
 
  1. Obligationer eller gældsbreve udstedt af eller garanteret af regeringer eller regionale myndigheder i zone A lande - dvs. medlemslande i EU, andre lande, der er fulde medlemmer af OECD, samt andre lande, som har indgået særlige låneoverenskomster med IMF.
  2. Obligationer, som er optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.
  3. Realkreditobligationer, særligt dækkende realkreditobligationer og særligt dækkende obligationer udstedt af realkreditinstitutter, pengeinstitutter eller skibsfinansieringsinstitutter.
  4. Tilgodehavender, dog ikke tilgodehavender, der er efterstilletandre kreditter, hos kreditinstitutter og forsikringsselskaber under offentligt tilsyn.
  5. Grunde, boligejendomme, kontor- og forretningsejendomme samt andre ejendomme, hvis værdi er uafhængig af en særlig erhvervsudnyttelse.
  6. Lån sikret ved tinglyst panteret i ejendomme, som er omfattet af nr. 5, for et beløb på op til 80% af den seneste ejendomsvurdering for boligejendomme og 60% for øvrige ejendomme. 
Stk. 2 - Pensionsfondens øvrige midler til dækning af pensionshensættelserne (dog max. 70%) kan anbringes i kapitalandele (investeringsforeninger, aktier m.v.) samt andre lån og værdipapirer i henhold til tilsynslovens bestemmelser.

Stk.3 - De begrænsninger for midlernes anbringelse, der er fastsat i stk. 2, kan fraviges af Finanstilsynet.

Stk. 4 - Såfremt Pensionsfonden i forbindelse med sin normale drift har fået et tilgodehavende hos IBM, må dette ikke varigt overstige et beløb, som må anses for at være rimeligt i forhold til Pensionsfondens størrelse og selskabets art.

Stk. 5 - Pensionsfonden skal i overensstemmelse med tilsynslovens bestemmelser registrere aktiver til en bogført værdi svarende til de af aktuaren opgjorte pensionshensættelser. De registrerede hensættelser tjener udelukkende til fyldestgørelse af medlemmerne.

Stk. 6 - I det omfang, Pensionsfondens midler overstiger, hvad der svarer til pensionshensættelserne, kan disse midler anbringes efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
 

Paragraf 21. Anvendelse af overskud og dækning af underskud

Stk. 1 - Et overskud, der måtte være til rådighed efter forhøjelse af pensionstilsagnene og hertil svarende forhøjelse af hensættelserne, og efter en eventuel nødvendig forhøjelse af basiskapitalen som følge af en ændret solvensmargen, skal overføres til næste år, medmindre Finanstilsynet i særlige tilfælde tillader anden anvendelse.

Stk. 2 - I tilfælde af konstateret underskud, der bevirker, at Pensionsfondens basiskapital ikke er tilstrækkelig, udarbejdes en plan for genoprettelse af Pensionsfondens økonomiske stilling. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastlægges af Finanstilsynet. Pensionsfonden skal forelægge planen for Finanstilsynet til bedømmelse af, om planen indeholder de foranstaltninger, som skønnes nødvendige.
 

Paragraf 22. Ændringer af vedtægter og Pensionsregulativ

Stk. 1 - Beslutning om ændring af vedtægterne og om ændring af medlemmernes rettigheder og pligter (Pensionsregulativet) træffes på medlemsmødet, jf. dog paragraf 23 og paragraf 25, stk. 4 pkt. 3. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af Pensionsfondens bestyrelse, og IBM samtykker i ændringerne.

Stk. 2 - Vedtægts- eller pensionsregulativændringer, der væsentligt begrænser medlemmernes pensionstilsagn, forelægges medlemmerne skriftligt til stillingtagen og har ikke virkning for de medlemmer, der inden for en svarfrist har angivet ikke at ville tiltræde ændringerne, medmindre ændringen er krævet af Finanstilsynet i medfør af tilsynslovens paragraf 36 og paragraf 54.

Stk. 3 - Inden en måned efter medlemsmødet skal Pensionsfonden sammen med anmeldelsen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indsende to daterede eksemplarer af vedtægterne med den fuldstændige, nye affattelse.


Paragraf 23. Overførsel af pensionstilsagn

Stk. 1 - Såfremt den tilknyttede virksomhed helt eller delvis overdrages eller nedlægges, skal pensionstilsagnene efter reglerne i tilsynslovens paragraf 35, stk. 1 og paragraf 54 overdrages til enten pensionskassen i den virksomhed, hvortil de ansatte nu tilknyttes, eller til et anerkendt livsforsikringsselskab.

Stk. 2 - Såfremt den til Pensionsfonden knyttede virksomhed nedlægges i sin helhed, eller virksomheden ønsker at overdrage pensionsforpligtelserne, finder reglerne i tilsynslovens paragraf 54 anvendelse.

Stk. 3 - Forinden overdragelsen finder sted, skal til Finanstilsynets godkendelse indsendes en af aktuaren udarbejdet delingsplan. Finanstilsynet påser, at delingsplanen så vidt muligt yder det enkelte medlem og andre pensionsberettigede sikkerhed for den opsparede pensionsret og en rimelig andel af den eventuelle overskydende formue, jf. dog tilsynslovens paragraf 58.

Stk. 4 - Omhandler de til den afhændede eller nedlagte virksomhed knyttede medlemmer en meget begrænset personkreds, kan Pensionsregulativets bestemmelse om genanbringelsen og udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse anvendes for det enkelte medlem.

Stk. 5 - Hvis der ved overførslen foretages ændringer i pensionstilsagnene, herunder forandringer af bonusregler, skal disse ændringer forelægges Finanstilsynet til godkendelse.

Stk. 6 - Forinden Finanstilsynet giver tilladelse til en hel eller delvis overførsel af pensionstilsagnene, skal Pensionsfonden til hvert enkelt medlem og andre pensionsberettigede, der omfattes af overførslen, fremsende en af tilsynet godkendt redegørelse for den påtænkte overførsel. Redegørelsen skal beskrive overførslen og dens konsekvenser for medlemmerne og skal opfordre medlemmerne til at meddele tilsynet indvendinger imod overførslen inden en fastsat frist.

Stk. 7 - Efter udløbet af den i stk. 6 omhandlede frist træffer Finanstilsynet beslutning om, hvorvidt pensionstilsagnene kan overføres i overensstemmelse med det fremsatte forslag. Overførslen kan ikke påberåbes som grundlag for at hæve pensionsaftalen.
 
 
Paragraf 24. Genoprettelsesplaner

Stk. 1 - Er Pensionsfondens basiskapital ikke tilstrækkelig, skal Finanstilsynet pålægge Pensionsfonden at udarbejde en plan for genoprettelse af dens økonomiske stilling. Planen skal tilsigte en genoprettelse af den økonomiske stilling over et kortere tidsrum, der fastsættes af Finanstilsynet. Pensionsfonden skal forelægge planen for Finanstilsynet til bedømmelse af, om planen indeholder de foranstaltninger, som skønnes nødvendige.
 

Paragraf 25. Opløsning af Pensionsfonden

Stk. 1 - Pensionsfonden skal opløses, såfremt

den ikke har nogen bestyrelse eller aktuar, og dette ikke afhjælpes inden en af Finanstilsynet fastsat frist,

Pensionsfondens medlemstal bliver mindre end 50,

en så stor del af medlemskredsen forlader Pensionsfonden i forbindelse med et frasalg af en del af virksomheden, at det vil bringe de resterende medlemmers rettigheder ifølge vedtægter og Pensionsregulativ i fare,

hvis IBM's virksomhed ophører, eller virksomheden afhændes, medmindre ved afhændelsen erhververen indtræder i IBM's forpligtelser,

Pensionsfondens forpligtelser er fuldt indfriet, eller

Pensionsfondens koncession tilbagekaldes.


Stk. 2 - Skal Pensionsfonden opløses efter stk. 1, kan Finanstilsynet træffe beslutning om, at bestanden af pensionstilsagn skal søges overdraget til et forsikringselskab eller til en anden pensionskasse omfattet af tilsynsloven, eller at bestanden af pensionstilsagn skal tages under administration, eller at der skal ske udlodning af Pensionsfondens formue.

Stk. 3 - Kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed om administration af en livsforsikrings bestand finder tilsvarende anvendelse på en bestand af pensionstilsagn.

Stk. 4 - Beslutning om opløsning af Pensionsfonden efter stk. 1 kan kun træffes af:

Medlemsmøde i forbindelse med en overdragelse af hele bestanden efter tilsynslovens paragraf 54,

Medlemsmøde, såfremt ingen medlemmer modsætter sig opløsningen jf. tilsynslovens paragraf 60, eller

Finanstilsynet, såfremt den i tilsynslovens paragraf 58 anførte opløsning ikke finder sted.


Stk. 5 - Opløsning af Pensionsfonden sker ved likvidation, medmindre Finanstilsynet giver tilladelse til, at samtlige Pensionsfondens aktiver og passiver som helhed overdrages til et forsikringsselskab eller til en anden pensionskasse.

Stk. 6 - Likvidation foretages af to likvidatorer, der vælges på et medlemsmøde. I modsat fald udnævner Finanstilsynet en eller flere likvidatorer. Taler hensynet til medlemmerne eller kreditorerne herfor, kan Finanstilsynet udnævne en likvidator til at foretage likvidationen sammen med de af medlemsmødet valgte.

Stk. 7 - Likvidationen sker i henhold til en af likvidatorerne udarbejdet delingsplan, som forelægges til Finanstilsynets godkendelse jf. vedtægternes paragraf 23, stk. 2.

Stk. 8 - I tilfælde af opløsning skal alle løbende og endnu ikke aktuelle pensionsforpligtelser opfyldes i det omfang, Pensionsfondens midler tillader det. Et eventuelt overskud tilfalder IBM.
 

Paragraf 26. Afgørelse af tvister

Stk. 1 - I tilfælde af uenighed mellem Pensionsfondens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder over for Pensionsfonden er bestyrelsens afgørelse bindende.

Stk. 2 - Den berettigede kan dog inden tre måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe denne for domstolene.
 

Paragraf 27. Overgangsbestemmelser

Stk. 1 - Nærværende ændrede vedtægter har virkning fra den 09.12.2014

Stk. 2 - Pensionsfonden er oprettet den 1. januar 1971. IBM pensionsregulativ, oprettet i henhold til kontrakt mellem IBM og Statsanstalten for Livsforsikring af 24. oktober 1962, blev ophævet samme dag.


Lyngby, den 9. December 2014

sign. Lars Mikkelgaard-Jensen (formand)

Kai Adelhorst, Henrik Liebetrau, Claus Hald, Leif Breum

Anmeldelsen af nærværende ændrede vedtægter er registreret af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den xx. xxxxxxxx 20xx under CVR-NR 85752715.

sign. xx xxxxxxxxxxx
 
 
Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side